Nettbutikken er stengt for salg av enkeltprodukter.

Hvis du ønsker å kjøpe ut resten av varelageret, ta kontakt.

Prisen er 30 000,- ink mva, og inkluderer domenenavnet ledstrips.no. Kundelisten er ikke til salgs, og vil bli slettet ved en eventuell overdragelse av domenenavn til ny eier.

Restvarelageret finner du i denne listen.

OBS: Det er ikke angrerett på lagersalget

Kjøpsbetingelser

Disse betingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.ledstrips.no. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.ledstrips.no er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlig bekreftelser, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter
Selger er: ledstrips.no og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt; "du", "deg", "din" eller "ditt".

OBS: Angrerett gjelder ikke for kjøp av restlager etter 30. juni 2017.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi etterstreber å gi så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom bruk av Klarna Faktura, debetkort, kredittkort, eller PayPal-konto.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Angrerett og reklamasjonsrett - klikk her

Fraskrivelse av ansvar ved feil montering / feil bruk av produktene

LEDstrips tar ikke ansvar for feilmonterte produkter, ikke korrekte kombinasjoner av produkter, feil strømstyrke som kan lede til overoppheting og brann, feilmontering som fører til kortslutning og defekte produkter, bruk av produkter på steder det ikke er egnet til (f.eks. ikke vanntette produkter på steder med vannsøl). Vi etterstreber å gi en så nøyaktig produktinformasjon som mulig. Er du i tvil, spør oss før du monterer! Med forbehold om trykkfeil og/eller feil opplysninger fra leverandør/produsent.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra LEDstrips' side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan LEDstrips ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ikke avhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken, og heller ikke gir beskjed om hvorfor, vil ikke dette gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du har da ikke oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi refunderer ordrens verdi minus porto to veier, pluss gebyr for uavhentet pakke pålydende kr. 160,- for å dekke våre håndteringskostnader.

Ekstraordinære forhold
LEDstrips er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis LEDstrips godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor LEDstrips' kontroll, og som LEDstrips ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

LEDstrips er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra LEDstripss side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
LEDstrips forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er LEDstrips forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er LEDstrips fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er LEDstripss eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra LEDstrips.

Oppdatert 1. juli 2017.